Likvidacia azbestu - AZBESTProfi

likvidácia azbestu
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Likvidacia azbestuLikvidacia azbestu

Likvidacia azbestu
Nebezpečné vlákna azbestu pod mikroskopom,
ich vdychovanie spôsobuje rakovinuPenetrácia azbestuAj opatrnou demontážou zabránime
lámaniu a následnému šíreniu azbestových vlákien do ovzdušia


Azbest opatrne demontujeme, nelámeme, nehádžeme


LIKVIDUJEME AZBEST ZA NAJLEPŠIE CENY NA SLOVENSKU


Presvedčte sa sami, pošlite nám na našu emailovú adresu kontakt@azbestprofi.sk základné informácie o azbeste, ktorý chcete zlikvidovať, najlepšie ak k emailu pripojíte aj nejakú fotografiu a my Vám obratom spracujeme cenovú ponuku, s ktoru budete určite spokojný. Likvidujeme azbest v rámci celého územia Slovenska a celej EÚ, v interiéroch, v exteriéroch a takisto vo výškach.

Cena, ktorú Vám zašleme je konečná a zahŕňa :

- Vypracovanie plánu likvidácie azbesto cementových materiálov
- Zabezpečenie povolenia na likvidáciu azbestového nebezpečenstva od regionálneho hygienika
- Povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom / azbestom / od obvodného úradu životného prostredia
- Vytvorenie kontrolovaného pásma
- Penetráciu a stabilizáciu azbestových a azbesto cementových materiálov
- Demontáž materiálov obsahujúcich azbest
- Zabalenie materiálov obsahujúcich azbest do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu
- Dekontamináciu prostredia
- Transport zabaleného a stabilizovaného odpadu a na skládku nebezpečného odpadu
- Uloženie nebezpečného odpadu a ostatného dopadu
- Odovzdanie dekontaminovaného prostredia s legislatívou požadovanou dokumentáciou
- Kontrolné meranie azbestových vlákien v ovzduší, pokiaľ to regionálny hygienik nariadi


ČO V PRAXI ZNAMENÁ, ŽE V CENE DOSTANETE KOMPLEXNÝ BALÍK SLUŽIEB, KTORÝ VÁS ZBAVÍ STAROSTÍ S AZBESTOM !!!


ČO JE AZBEST A PREČO JE  ŠKODLIVÝ ???


  Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých priridzene sa vyskytujúcich silikátových minerálov. azbest vytvárajú dlhé a tenké vláknité štruktúry, ktoré boli oeňované a v priemysle často používané hlavne kvôli ich vysokej teplote tavenia okolo 1100 - 1500 supňov celzia. Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. azbest sa používal na výrobu eternitu, potrubia, v chemickom a potravinárskom priemysle ako filtračné plátno. azbest sa pre svoju tepelnú odolnosť používal na výrobu tkanín určených do horľavého prostredia. Vlákna azbestu sa splietajú a vznikajú tak ohňovzdorné látky a dosky, ako nehorľavá vláknita prísada sa používal do cementov, ako nehorľavá nástreková hmota, požiarná izolácia a podobne.

Škodlivosť azbestu :

    AZBEST je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Hlavné nebezpečentvo azbestu spočívav malých rozmeroch azbestových vlákien. Pri mechanickom poškodeni ( tz. zlomní, rezaní a pod.) sa mikroskopické ihličky azbestu dostávajú do vzduchuu, kde sú schopné sa vznášať. Následným vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnúú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je u nás zakázané. Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. U robotníkov vystavených vláknam azbestu, lekári postupne zaznamenali zvýšený výskyt azbestózy pľúc, rakoviny pľúc a rakoviny popľúcnice v porovnaní s ostatnou populáciou. Zistili, že príčinou týchto závažných ochorení je vdychovanie azbestových vlákien. Neviditeľné vlákna pri nádychu vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci mechanizmus pľúc, ktorý dokáže pri odkašľaní zbavovať pľúca prachu, v tomto prípade nefunguje. V roku 1999 Európska komisia rozhodla o všeobecnom zákaze použitia všetkých druhov azbestu. Európska smernica obsahuje zákaz výroby, uvádzania na trh a používania azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna. Všetky typy azbestu sú zaradené do 1. skupiny dokázaných karcinogénov a musia byť označené výrokom "Môžu spôsobiť rakovinu".

Na území Slovesnka smie azbestové materiály odstraňovať (napr. starú eternitovú strešnú krytinu) len oprávnená spoločnosť. Toto oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky a zoznam firiem oprávnených na likvidáciu azbestu je zverejnený na internetovej stránke
www.uvzsr.sk
Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu je zamestnávateľ povinný predložiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva oznámenie obsahujúce presné označenie pracoviska, dátum a čas výkonu prác, opis činností a opis pracovných postupov, počet zamestnancov a opatrenia na zníženie ich expozície azbestom.

Opatrná demontáž a baleie azbestuDôkladnou penetráciou azbestu môžeme
zabrániť šíreniu čiastočiek azbestu do ovzdušia

Strešná krytina zo šablón obsahujúcich azbest


Azbestocementová kanalizácia a vzduchotechnika v stúpacích rozvodoch bytových domov
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky TOPlist